De Kanteling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Kantelen staat voor een nieuwe manier van werken in de Wmo. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) introduceerde de term in 2008. Een jaar later startte de VNG het project ‘De Kanteling’, met twaalf gemeenten als pioniers. De beweging die de VNG daarmee in gang zette, is nog volop gaande. De 1e fase van het project werd eind 2011 afgesloten. Ondertussen kantelen gemeenten dóór. Fase 2 van De Kanteling speelt daarop in.

Doel van de Kanteling

De Kanteling helpt gemeenten de compensatieplicht zo invullen, dat mensen met een beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Een gekantelde manier van werken vraagt een nieuwe benadering van gemeenten én burgers. Meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger bijvoorbeeld, en afstappen van de standaard voorzieningenlijst. In elk gesprek staan regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.

De Kanteling: fase 2

In 2012 en 2013 zet de VNG de kanteling voort. Met praktische ondersteuning op maat. Denk aan nieuwe handreikingen, bijeenkomsten en presentaties op locatie. Inhoudelijk richt het aanbod zich op een bredere doelgroep en een integrale aanpak. De focus komt meer op de decentralisaties te liggen. Dat kan, want de principes van de kanteling zijn waardevol voor het hele sociale domein. Dit betekent niet dat gemeenten die nu starten met kantelen geen ondersteuning meer krijgen. Het project is nog steeds bedoeld voor alle gemeenten, ongeacht de fase waarin ze zich bevinden.

Evaluatie fase 1

Uit de evaluatie van fase 1 van de Kanteling blijkt dat het project een praktische invulling heeft gegeven aan een andere manier van denken. Dit is merkbaar in zowel de gemeentelijke organisatie als in de interactie tussen gemeente en burger. De Kanteling was oorspronkelijk gericht op de compensatieplicht in de Wmo. Het gedachtegoed blijkt echter ook toepasbaar op andere (toekomstige) decentralisatieopgaven binnen het sociale domein: welzijn, sociale zaken en zorg. Want ook daar geldt het uitgangspunt: versterken van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van de burger.

Aansluiting bij de praktijk

De Kanteling is zo succesvol door de werkwijze: het is een project voor en door gemeenten. De VNG ondersteunt, maar gemeenten ontwikkelen de instrumenten en het gedachtegoed zelf verder. Deze benadering garandeert aansluiting bij de praktijk. Bovendien versterkt de ontwikkelrol de innovatieve kracht van gemeenten. Het geeft gemeenten ook een eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen leren van de ervaringen van andere gemeenten, maar moeten deze zelf omzetten naar werkwijze en beleid.

Modelverordening

Fase 1 van de kanteling heeft ook geleid tot een nieuwe, gekantelde modelverordening Wmo. Deze modelverordening verscheen eind 2010 en is nog steeds de meest recente. Nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten vereisen echter aanpassingen. Dat geldt ook voor de decentralisatie van begeleiding. Vooruitlopend hierop publiceerde de VNG al een aangepaste modelverordening in concept. Voorlopig blijft het hierbij. De VNG kan de verordening pas definitief aanpassen als de gewijzigde Wmo is vastgesteld. De VNG publiceert de verordening uiterlijk een halfjaar voor ingang van de gewijzigde wet.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of een gastspreker uitnodigen? Ga naar de website van de VNG

Kantelingboekjes

De Kanteling resulteerde in een aantal boekjes.

De laatst toegevoegde praktijkvoorbeelden

 • 21 nov 2014

  De gemeente Apeldoorn wil een grotere rol van bewoners en vrijwilligers en minder professionele diensten bij de aanpak van vraagstukken op het terrein van zorg en welzijn. De bewoners steunen deze participatiedoelstelling, maar willen tijd om deze omslag...

 • 21 nov 2014

  Het Consultatiebureau voor Ouderen (CbO) in de gemeente Losser stimuleert ouderen gezond en actief oud te worden, zelf de regie over het leven in handen te nemen en zo de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen. 

  Uitgebreide inhoud...

 • 11 nov 2014

  Professionaliseren van volwassenen die ver van de arbeidsmarkt staan, door het aanbieden van een zorg opleiding in combinatie met werken in de zorgpraktijk en zodoende opleiden tot professionele zorgkrachten. 

  Uitgebreide inhoud

  ...

 • 26 sep 2014

  Een mantelzorgadviesraad (MAR) adviseert en ondersteunt vertegenwoordigers van mantelzorgers in de Wmo-raad bij het opkomen voor de belangen van mantelzorgers. Hier een voorbeeld hoe de mantelzorgadviesraad van Zwolle functioneert, de eerste...

 • 31 aug 2014

  Ontmoetingscentra bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, op een laagdrempelige plek in de wijk. Dit voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en zorgt ervoor dat de persoon met dementie langer thuis kan blijven wonen. De...