De Kanteling van de Vereniging Nederlandse Gemeenten

Kantelen staat voor een nieuwe manier van werken in de Wmo. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) introduceerde de term in 2008. Een jaar later startte de VNG het project ‘De Kanteling’, met twaalf gemeenten als pioniers. De beweging die de VNG daarmee in gang zette, is nog volop gaande. De 1e fase van het project werd eind 2011 afgesloten. Ondertussen kantelen gemeenten dóór. Fase 2 van De Kanteling speelt daarop in.

Doel van de Kanteling

De Kanteling helpt gemeenten de compensatieplicht zo invullen, dat mensen met een beperking betere kansen hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Een gekantelde manier van werken vraagt een nieuwe benadering van gemeenten én burgers. Meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger bijvoorbeeld, en afstappen van de standaard voorzieningenlijst. In elk gesprek staan regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop.

De Kanteling: fase 2

In 2012 en 2013 zet de VNG de kanteling voort. Met praktische ondersteuning op maat. Denk aan nieuwe handreikingen, bijeenkomsten en presentaties op locatie. Inhoudelijk richt het aanbod zich op een bredere doelgroep en een integrale aanpak. De focus komt meer op de decentralisaties te liggen. Dat kan, want de principes van de kanteling zijn waardevol voor het hele sociale domein. Dit betekent niet dat gemeenten die nu starten met kantelen geen ondersteuning meer krijgen. Het project is nog steeds bedoeld voor alle gemeenten, ongeacht de fase waarin ze zich bevinden.

Evaluatie fase 1

Uit de evaluatie van fase 1 van de Kanteling blijkt dat het project een praktische invulling heeft gegeven aan een andere manier van denken. Dit is merkbaar in zowel de gemeentelijke organisatie als in de interactie tussen gemeente en burger. De Kanteling was oorspronkelijk gericht op de compensatieplicht in de Wmo. Het gedachtegoed blijkt echter ook toepasbaar op andere (toekomstige) decentralisatieopgaven binnen het sociale domein: welzijn, sociale zaken en zorg. Want ook daar geldt het uitgangspunt: versterken van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van de burger.

Aansluiting bij de praktijk

De Kanteling is zo succesvol door de werkwijze: het is een project voor en door gemeenten. De VNG ondersteunt, maar gemeenten ontwikkelen de instrumenten en het gedachtegoed zelf verder. Deze benadering garandeert aansluiting bij de praktijk. Bovendien versterkt de ontwikkelrol de innovatieve kracht van gemeenten. Het geeft gemeenten ook een eigen verantwoordelijkheid. Ze kunnen leren van de ervaringen van andere gemeenten, maar moeten deze zelf omzetten naar werkwijze en beleid.

Modelverordening

Fase 1 van de kanteling heeft ook geleid tot een nieuwe, gekantelde modelverordening Wmo. Deze modelverordening verscheen eind 2010 en is nog steeds de meest recente. Nieuwe verantwoordelijkheden voor gemeenten vereisen echter aanpassingen. Dat geldt ook voor de decentralisatie van begeleiding. Vooruitlopend hierop publiceerde de VNG al een aangepaste modelverordening in concept. Voorlopig blijft het hierbij. De VNG kan de verordening pas definitief aanpassen als de gewijzigde Wmo is vastgesteld. De VNG publiceert de verordening uiterlijk een halfjaar voor ingang van de gewijzigde wet.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of een gastspreker uitnodigen? Ga naar de website van de VNG

Kantelingboekjes

De Kanteling resulteerde in een aantal boekjes.

De laatst toegevoegde praktijkvoorbeelden

 • 20 jan 2015

  Het Vriendenhuis is een combinatie van zorghotel en activiteitencentrum gericht op mensen met psychische en/of psychosociale problemen.

  Een door en voor opvanghuis

  Een Vriendenhuis is een combinatie van een zorghotel en een...

 • 07 jan 2015

  Hoe kan de samenwerking tussen gemeenten en MEE-organisaties eruit zien? In 2013 volgde Movisie vijf praktijkvoorbeelden in Parkstad Limburg, Zeist, Goirle, Dordrecht en Amsterdam. Hoe staat het er nu mee? En hoe ziet de toekomst er uit? In dit...

 • 07 jan 2015

  Zeist heeft in de pilot Het Gesprek een manier van integrale vraagverheldering ontwikkeld, met het oog op de transities van de AWBZ naar de Wmo. In de praktijkbeschrijving die Movisie hier eerder van maakte, hebben we expliciet gekeken naar de rol van MEE...

 • 07 jan 2015

  In 2013 werkten de gemeenten uit de regio Parkstad Limburg met MEE Zuid-Limburg en veel aanbieders in zorg en welzijn samen in het ontwikkelproject Gewoon DOEN! Het doel was om vanaf 2015 een integraal en vernieuwd aanbod te hebben voor burgers met een...

 • 07 jan 2015

  In Goirle wordt in de loop van 2014 hard gewerkt aan de verdere opbouw van ’t Loket, de front-office voor het brede sociale domein waar burgers met een ondersteuningsvraag terecht kunnen. In de eerder gepubliceerde praktijkbeschrijving is te lezen...