Leeuwarden

De pilot is gericht op het prestatieveld maatschappelijke opvang met als specifieke invalshoek overleg en samenwerking met de regiogemeenten. Gezien de ontwikkelingen in de financiering van de maatschappelijke opvang is de pilot tevens gericht op de samenhang van de Wet maatschappelijke ondersteuning met de functies ondersteunende en activerende begeleiding uit de AWBZ en met de financieringsmogelijkheden van dagbesteding en sociale activering via de Wwb. Als uitvloeisel van dit laatste richt de pilot zich op mogelijkheden voor integrale indicatiestelling. Voor de inhoudelijke koers volgt Leeuwarden de aanbevelingen die de behandeling van het rapport ‘De opvang verstopt’ heeft opgeleverd, terug te vinden in het plan van aanpak ‘Terugdringing verloedering en overlast’ van december 2004. Sinds de omvang van de decentralisatie van de OGGz duidelijk is, wordt binnen de pilot het beleid op het gebied van de OGGz voorbereid. Uiteraard wordt hierbij overleg met de overige Friese gemeenten georganiseerd.

Centrale boodschap

In de periode 2006 en 2007 is de pilot uitgebouwd met de gecombineerde 'woon- en participatieladder' (ppt). Naast de ‘opgaande ladders uit de goot’ ligt de nadruk in deze pilot ook sterk op preventie en detectie van risicogroepen. Uitgangspunt is, dat geen duurzame deelname aan de arbeidsmarkt of samenleving kan worden verwacht zonder volwaardige huisvesting en dat huisvesting niet duurzaam wordt volgehouden zonder een zinvolle dagbesteding. Zo mogelijk met loonvormende arbeid als component.

Kern van een succesvolle aanpak zit in:

  • integrale aanpak, zowel voor preventie als curatieve interventies
  • betrokken en gemotiveerde professionals inzetten
  • de overtuiging dat de doelgroep veranderbaar is.

Voorwaarde aan de kant van de overheid:

Handige documenten en werkwijzen