Leeuwarden

De pilot is gericht op het prestatieveld maatschappelijke opvang met als specifieke invalshoek overleg en samenwerking met de regiogemeenten. Gezien de ontwikkelingen in de financiering van de maatschappelijke opvang is de pilot tevens gericht op de samenhang van de Wet maatschappelijke ondersteuning met de functies ondersteunende en activerende begeleiding uit de AWBZ en met de financieringsmogelijkheden van dagbesteding en sociale activering via de Wwb. Als uitvloeisel van dit laatste richt de pilot zich op mogelijkheden voor integrale indicatiestelling. Voor de inhoudelijke koers volgt Leeuwarden de aanbevelingen die de behandeling van het rapport ‘De opvang verstopt’ heeft opgeleverd, terug te vinden in het plan van aanpak ‘Terugdringing verloedering en overlast’ van december 2004. Sinds de omvang van de decentralisatie van de OGGz duidelijk is, wordt binnen de pilot het beleid op het gebied van de OGGz voorbereid. Uiteraard wordt hierbij overleg met de overige Friese gemeenten georganiseerd.

Centrale boodschap

In de periode 2006 en 2007 is de pilot uitgebouwd met de gecombineerde 'woon- en participatieladder' (ppt). Naast de ‘opgaande ladders uit de goot’ ligt de nadruk in deze pilot ook sterk op preventie en detectie van risicogroepen. Uitgangspunt is, dat geen duurzame deelname aan de arbeidsmarkt of samenleving kan worden verwacht zonder volwaardige huisvesting en dat huisvesting niet duurzaam wordt volgehouden zonder een zinvolle dagbesteding. Zo mogelijk met loonvormende arbeid als component.

Kern van een succesvolle aanpak zit in:

 • integrale aanpak, zowel voor preventie als curatieve interventies
 • betrokken en gemotiveerde professionals inzetten
 • de overtuiging dat de doelgroep veranderbaar is.

Voorwaarde aan de kant van de overheid:

Handige documenten en werkwijzen

De laatst toegevoegde praktijkvoorbeelden

 • 21 nov 2014

  De gemeente Apeldoorn wil een grotere rol van bewoners en vrijwilligers en minder professionele diensten bij de aanpak van vraagstukken op het terrein van zorg en welzijn. De bewoners steunen deze participatiedoelstelling, maar willen tijd om deze omslag...

 • 21 nov 2014

  Het Consultatiebureau voor Ouderen (CbO) in de gemeente Losser stimuleert ouderen gezond en actief oud te worden, zelf de regie over het leven in handen te nemen en zo de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen. 

  Uitgebreide inhoud...

 • 11 nov 2014

  Professionaliseren van volwassenen die ver van de arbeidsmarkt staan, door het aanbieden van een zorg opleiding in combinatie met werken in de zorgpraktijk en zodoende opleiden tot professionele zorgkrachten. 

  Uitgebreide inhoud

  ...

 • 26 sep 2014

  Een mantelzorgadviesraad (MAR) adviseert en ondersteunt vertegenwoordigers van mantelzorgers in de Wmo-raad bij het opkomen voor de belangen van mantelzorgers. Hier een voorbeeld hoe de mantelzorgadviesraad van Zwolle functioneert, de eerste...

 • 31 aug 2014

  Ontmoetingscentra bieden ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers, op een laagdrempelige plek in de wijk. Dit voorkomt dat de mantelzorger overbelast raakt en zorgt ervoor dat de persoon met dementie langer thuis kan blijven wonen. De...