Leeuwarden

De pilot is gericht op het prestatieveld maatschappelijke opvang met als specifieke invalshoek overleg en samenwerking met de regiogemeenten. Gezien de ontwikkelingen in de financiering van de maatschappelijke opvang is de pilot tevens gericht op de samenhang van de Wet maatschappelijke ondersteuning met de functies ondersteunende en activerende begeleiding uit de AWBZ en met de financieringsmogelijkheden van dagbesteding en sociale activering via de Wwb. Als uitvloeisel van dit laatste richt de pilot zich op mogelijkheden voor integrale indicatiestelling. Voor de inhoudelijke koers volgt Leeuwarden de aanbevelingen die de behandeling van het rapport ‘De opvang verstopt’ heeft opgeleverd, terug te vinden in het plan van aanpak ‘Terugdringing verloedering en overlast’ van december 2004. Sinds de omvang van de decentralisatie van de OGGz duidelijk is, wordt binnen de pilot het beleid op het gebied van de OGGz voorbereid. Uiteraard wordt hierbij overleg met de overige Friese gemeenten georganiseerd.

Centrale boodschap

In de periode 2006 en 2007 is de pilot uitgebouwd met de gecombineerde 'woon- en participatieladder' (ppt). Naast de ‘opgaande ladders uit de goot’ ligt de nadruk in deze pilot ook sterk op preventie en detectie van risicogroepen. Uitgangspunt is, dat geen duurzame deelname aan de arbeidsmarkt of samenleving kan worden verwacht zonder volwaardige huisvesting en dat huisvesting niet duurzaam wordt volgehouden zonder een zinvolle dagbesteding. Zo mogelijk met loonvormende arbeid als component.

Kern van een succesvolle aanpak zit in:

 • integrale aanpak, zowel voor preventie als curatieve interventies
 • betrokken en gemotiveerde professionals inzetten
 • de overtuiging dat de doelgroep veranderbaar is.

Voorwaarde aan de kant van de overheid:

Handige documenten en werkwijzen

De laatst toegevoegde praktijkvoorbeelden

 • 29 sep 2015

  Beschrijving van een succesvol afgesloten project om eenzaamheid onder mensen die door een handicap of chronische ziekte aan huis of aan bed gebonden te bestrijden.  Mensen die door een handicap of chronische ziekte aan huis of aan bed gebonden...

 • 17 jun 2015

  De gemeente Apeldoorn wil een grotere rol van bewoners en vrijwilligers en minder professionele diensten bij de aanpak van vraagstukken op het terrein van zorg en welzijn. De bewoners steunen deze participatiedoelstelling, maar willen tijd om deze omslag...

 • 17 jun 2015

  De methode Als ik haar was…maakt huiselijk geweld onder allochtonen bespreekbaar. Deelnemers aan groepsbijeenkomsten gaan naar aanleiding van een film onder leiding van een getrainde voorlichter met elkaar in gesprek. Hierdoor wordt de...

 • 21 mei 2015

  De Talentenbeurs is een beursvloer Vrijwillige Inzet, waar iedereen zich kan presenteren rondom vrijwillige inzet.

  Wat is Talentenbeurs Stadsdeel West?

  De talentbeurs is een beursvloer waar iedereen zich kan presenteren rondom...

 • 16 apr 2015

  Tijdens groepssessies van deze methode leren geweldplegers om hun gedrag te veranderen. Ze krijgen handvatten om met moeilijke situaties om te gaan en vergaren inzicht in het ontstaan van (partner)geweld en hoe ze dit kunnen voorkomen.

  De...